Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №845/2017

Писмо изх. №3674(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство на сграда с предназначение „кафе - аперитив“, разположена в УПИ Х - 46, кв. 6А по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: И. Б. Ш.

Прочети още...

Съобщение №844/2017

Писмо изх. №3670(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на аптека и магазин в УПИ I - 1554, кв. 48 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БЕЛЛА СТИЛ“ АД, ЕИК 101017263

Прочети още...

Съобщение №843/2017

Писмо изх. №3656(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Инсталиране на приемо - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД - SO9764 “KATUNTSI_PO“ в УПИ I, кв. 50, имот № 344 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград”

Възложител: „БТК“ ЕАД, ЕИК 831642181

Прочети още...

Съобщение №842/2017

Писмо изх. №3649(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Надстройка над съществуваща жилищна сграда - западно петно, разположена в УПИ II, пл. № 872, кв. 64 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1065 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“

Възложител: Т. Г. С.

Прочети още...

Съобщение №841/2017

Писмо изх. №3628(1)/01.12.2017

проект за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението и изключване на земи от горски фонд за имот № 001028 в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград за „жилищно строителство“

Възложител: Е. С. М., К. И. Г.

Прочети още...

Съобщение №840/2017

Писмо изх. №3626(1)/01.12.2017

проект за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за разделяне на имот с пл. № 45 по плана на с. Делвино, община Благоевград с цел образуване на два нови поземлени имота с № 85 и № 86, с предназначения „за жилищно строителство“ - ново ниско свързано жилищно застрояване и запазване режима на съществуващите сгради“

Възложител: Й. С. Р., К. И. И.

Прочети още...

Съобщение №839/2017

Писмо изх. №3605(3)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и стаи за обитаване в имот с № 017010, местност „Долни лозя“, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. С. С.

Прочети още...