Съдържание

Посетители

В момента има 747  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №852/2017

Писмо изх. №3463(3)/29.11.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на базова станция BLG0057.А002_Musomishta с честотен обхват 900 MHz на „Мобилтел“ ЕАД, находяща се в парцел I, кв.66 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №851/2017

Писмо изх. №3673(3)/29.11.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на склад, помещения за разфасоване и пакетиране на храна за животни в поземлен имот с идентификатор 04279.140.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. Н. Т.

Прочети още...

Съобщение №850/2017

Писмо изх. №3721(1)/01.12.2017

инвестиционно предложение “Поставяне на преместваем обект - слънцезащитно устройство (навес) към самостоятелен обект с идентификатор 04279.629.146.1.3 (за търговска дейност), разположен в сграда с идентификатор 04279.629.146.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ III - 629.146, кв. 26 по плана на ж.к. „Струмско“, община Благоевград“

Възложител: Й. К. Т., Г. Д. С., П. Д. С.

Прочети още...

Съобщение №849/2017

Писмо изх. №3714(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка в имот № 010953, местност „Валого“ в землището на с. Горно Хърсово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. А. К.

Прочети още...

Съобщение №848/2017

Писмо изх. №3692(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Пристройка за асансьор и вътрешни преустройства на хотел към КОС - Сандански (сграда с идентификатор 65334.206.676.1), разположен в поземлен имот с идентификатор 65334.206.676 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (УПИ XVI - 676, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград - изменения по чл. 154 от Закона за устройство на територията“

Възложител: „ВИЛА СИНТИКА“ ЕАД, ЕИК 204633489

Прочети още...

Съобщение №847/2017

Писмо изх. №3706(1)/01.12.2017

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на авторемонтна работилница разположена в УПИ XXI, кв. 125А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в стаи за гости“

Възложител: Г. К. П.

Прочети още...

Съобщение №846/2017

Писмо изх. №3678(1)/01.12.2017

уведомление за проект на „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.13.28, местност „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „жилищно строителство“

Възложител: М. К. И.

Прочети още...