Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №831/2017

Писмо изх. №3601(1)/27.11.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Технологично разширение с подземен резервоар 10 м3 за зареждане на АГУ с пропан-бутан и монтаж на комбинирана колонка за пропан-бутан и светли горива в съществуваща бензиностанция „Шел Левуново“, в поземлен имот №065120 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЕИК 831915840

Прочети още...

Съобщение №830/2017

Писмо изх. №3563(1)/24.11.2017

“План - извлечение за промяна вида на сечта през 2017 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Сандански“, землище на с. Плоски, с. Голям Цалим, с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ТП ДГС – САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №829/2017

Писмо изх. №3068(5)/24.11.2017

Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на имоти в землището на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: „ЕЛИ 2002“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №828/2017

Писмо изх. №3570(1)/21.11.2017

“План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда“.

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №827/2017

Писмо изх. №3530(1)/21.11.2017

“План - извлечение за промяна вида на сечта през 2017 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Струмяни“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: ТП ДГС – СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №826/2017

Писмо изх. №2944(5)/20.11.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 17395.112.201 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ПИ ЕНД ДИ СЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 203415473

Прочети още...

Съобщение №825/2017

Писмо изх. №3623(2)/28.11.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт и модернизация на съществуващ дърводелски цех и ограда в УПИ XXVIII по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ВАРКО ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203376084

Прочети още...