Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №859/2017

Писмо изх. №3722(1)/04.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на сградно отклонение за външно електрозахранване на стопанска постройка в ПИ № 585, кв.3 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Д. К. Ч.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3722/ 23.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на сградно отклонение за външно електрозахранване на стопанска постройка в ПИ № 585, кв.3 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в имот № 585, кв.3 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово има изградена стопанска постройка за отглеждане на домашни животни, за която има издадено Разрешение за строеж № 80/12.12.2013 г. от гл. архитект на община Хаджидимово.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да се изгради подземна кабелна линия НН за захранване на сградата. Предвижда се монтаж на Главно електромерно табло на СБ стълб № 11 (захранен от ВМрНН на ТП- „Копривлен-3“) и полагане на захранващ кабел в свободен изкоп до ГРТ на постройката. Трасето на кабела ще премине през улица и стопански път (общинска собственост), както и през имоти с № 558 и № 21008 (собственост на възложителя). Предвидените изкопни работи ще бъдат само за полагане на кабела. Дължината на кабелната линия ще бъде 285 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на сградно отклонение за външно електрозахранване на стопанска постройка в ПИ № 585, кв.3 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград