Съдържание

Посетители

В момента има 472  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №838/2017

Писмо изх. №3734(1)/28.11.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на басейн до 100 м3 и ограда с височина до 2.20 м в УПИ XVII - 528 в кв. 49 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Л. Т. Т.

Прочети още...

Съобщение №837/2017

Писмо изх. №3732(1)/28.11.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на ограда и навес за коли в УПИ I - 297 в кв. 1 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. С. И., Р. Д. Г.

Прочети още...

Съобщение №836/2017

Писмо изх. №3710(1)/28.11.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Сандански, община Сандански с административен адрес: ж.к. „Спартак“, бл.21, бл.22 и бл. 23; ул. „Солидарност“ №3; ж.к. „Спартак“ бл. 8, вх.А и вх.Б; ул. „Петър Берон“ №14 (блок „Еделвайс“); ж.к. „Спартак“, бл.9.вх.А и вх.Б; ул. „Асен Златарев“, бл.1, бл.2, бл.3, бл.4; ул. „Марица“ №12 (блок „Бистрица“)

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №835/2017

Писмо изх. №2724(11)/28.11.2017

инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 4+КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог към къщи за гости в поземлен имот №053037 в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ЛУКСОР“ ЕООД, ЕИК 175167772

Прочети още...

Съобщение №834/2017

Писмо изх. №3791(1)/27.11.2017

“Технологичен план за залесяване от 2017 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП „ДГС - Симитли“, землище на с. Брежани, община Симитли, област Благоевград“.

Възложител: ТП „ДГС – СИМИТЛИ“

Прочети още...

Съобщение №833/2017

Писмо изх. №3696(1)/22.11.2017

уведомление за:
1. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХV, кв. 53 по плана на гр. Петрич, в който се включват имоти с идентификатори 56126.603.7740, 56126.603.1711 и 56126.603.1710 по КККР на гр. Петрич, община Петрич за обособяване на три нови самостоятелни УПИ по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич за обособяване на три нови самостоятелни УПИ по одобрени кадастрални граници на цитираните имоти съответно:
1.1 УПИ ХLIV1710 с отреждане за „Градски парк“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.1710.
1.2 УПИ XLIII1711 с отреждане за „Градски парк“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.1711.
1.3 УПИ XLII7740 с отреждане за „Жилищен, търговски и административен комплекс“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.7740.
2. Изменение на ПУП-ПЗ за новообразуваният УПИ XLII7740, имот с идентификатор 56126.603.7740 по КККР на гр. Петрич с отреждане за „Жилищен, търговски и административен комплекс“

Възложител: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД,ОБЩИНА ПЕТРИЧ, „СОД-2004“ ЕООД, ЕИК 101667656

Прочети още...

Съобщение №832/2017

Писмо изх. №3671(1)/27.11.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база - дърводелски цех в имот с идентификатор 56126.166.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: „ДИВА“ ООД, ЕИК 101560120

Прочети още...