Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №65/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на гараж за съхранение на транспортна техника и офис и складиране на строителни материали в имот с идентификатор 61813.750.450 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ ІV от кв. 152 по плана на гр. Разлог)"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №435/09.02.2015 г. за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №435(1)/13.02.2015 г. и с Вх. №435(2)/18.02.2015 г., на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение за „Изграждане на гараж за съхранение на транспортна техника и офис и складиране на строителни материали в имот с идентификатор 61813.750.450 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ ІV от кв. 152 по плана на гр. Разлог)" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в имот с идентификатор 61813.750.450 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ ІV от кв. 152 по плана на гр. Разлог) с площ 2052 кв. м, трайно предназначение на територията „урбанизирана" и с начин на трайно ползване „за друг производствен, складов обект" да се изгради сграда със застроена площ 150 м2, в която да се обособят 4 бр. гаражни клетки и офис помещение. Предвижда се и съхранение на строителни и инертни материали на открита площ от около 1150 м2, без да се предвижда изграждане на халета или други постройки за съхранението им. Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващо табло, монтирано на уличен стълб чрез подземно положен кабел с дължина около 75 м. Предвижда се снабдяването с вода за питейно-битови нужди да се осигури от съществуващ уличен водопровод, а отпадъчните води да се включат в канализационната мрежа на гр. Разлог.
Със Заповед №РД-15-041/19.01.2015 г. на кмета на община Разлог е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:
ПУП - ПРЗ за УПИ ХІV, кв. 152 по плана на гр. Разлог с отреждане за „Складиране на строителни материали и съхранение на транспортна техника" в устройствена зона „Пп";
Инвестиционен проект за „Гаражи за съхранение на транспортна техника" и „Офис" в УПИ ХІV, кв. 152 по плана на гр. Разлог.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/ 2013 г.).
Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП-ПРЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното инвестиционното предложение за „Изграждане на гараж за съхранение на транспортна техника и офис и складиране на строителни материали в имот с идентификатор 61813.750.450 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ ІV от кв. 152 по плана на гр. Разлог)" и свързаният с него ПУП-ПРЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001021 „Река Места" и BG0002126 „Пирин Буфер". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за инвестиционно предложение за „Изграждане на гараж за съхранение на транспортна техника и офис и складиране на строителни материали в имот с идентификатор 61813.750.450 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ ІV от кв. 152 по плана на гр. Разлог)" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.