Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №62/2015

Технологичен план за залесяване през 2015/2016 година в горска територия собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли, землище на с. Мечкул и гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 485 от 11.02.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ., бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ., бр.3 /2011 г., ДВ., бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Технологичен план за залесяване през 2015/2016 година в горска територия собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли, землище на с. Мечкул и гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С приложените технологични планове за залесяване се предвижда:
- Залесяване (за попълване на редини) в част от отдел 406/а на площ от 4 дка с фиданки от орех;
Предвижда се почистване на площта предвидена за залесяване, изкопаване на дупки, садене на фиданки през пролетта на 2015 г. и отглеждане на насаждението.
- Залесяване с фиданки от черен бор (за възстановяване на гори вследствие на пожар) в части от отдели 230/о на площ от 2 дка, 230/м на площ от 3 дка, 462/ж на площ от 7 дка, 489/в на площ от 25 дка, 489/г на площ от 23 дка, 489/д на площ от 32 дка.
Предвижда се почистване на площите предвидени за залесяване, направа на ръчни тераси, садене на фиданки в цепнатини през пролетта на 2016 г. и отглеждане на културите.
Горецитираните отдели, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо до местоположението им са разположени защитени зони както следва: BG0000366 "Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ., бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), BG0002003 "Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ., бр. 97/2008 г.) и BG0001022 „Орановски пролом – Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Технологичните планове за залесяване в горски територии и предвидените в тях дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци", BG0002003 "Кресна" и BG0001022 „Орановски пролом – Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният "Технологичен план за залесяване през 2015/2016 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли, землище на с. Мечкул и гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.