Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „НИДИМЕКС“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водохващане на МВЕЦ „Нидимекс“ на р. Осеновска, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Кочериново

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мотописта в поземлен имот с идентификатор 39116.21.240 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи сгради за кланица за едри преживни животни, свине и дребни преживни животни в поземлен имот с идентификатор 61813.750.550 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „КРИСТАЛ“ АД

Инвестиционно предложение: „Обслужване, търговия и жилищна част в поземлен имот с идентификатор 02676.90.31 и 02676.90.32, местност Свети Иван, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ФУРНИР-ПЛАСТ" ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно-експлоатационен сондаж на дълбочина до 600 м за разкриване и минерална вода в поземлен имот с идентификатор 47754.1.3, местност Реката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 17395.172.6 и 17395.172.15, местност Ташков мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона - „Смф“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 29146.1.168, местност Кобилица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за промяна на предназначението от „Изоставена нива” – за неземеделски нужди: „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала”