Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, А.М., Х. М. и Ф.М.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 07003.108.303, местност Арнаутско вършило по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Банско

документация за: Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), част ПУП-ПЗ за селищни образувания „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачни улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕВАНС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за пакетирани санитарно-хигиенни стоки и хипермаркет в поземлени имоти с идентификатори 56126.18.5 и 56126.18.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и С. М.

документация за: Проект на изменение на Общия устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.67.18, местност Шабаница - чикуро по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „СЪН СИТИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в част (4000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 3243.20.25, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „МММ“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа в УПИ І - 1437, кв. 4 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Симитли

документация за Уведомление за Проект на План за интегрирано развитие на община Симитли (ПИРО Симитли) за периода 2021 - 2027 г.