Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

документация за Уведомление за изготвяне на Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.19 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за проект на Програма за опазване на околната среда на община Разлог, област Благоевград за периода 2021 – 2026 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за Уведомление за проект на Програма за управление на отпадъците на община Петрич, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ХРИС-БУЖ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), магазин за авточасти втора употреба, склад, автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 576126.237.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Каро Трейдинг“ ООД

Инвестиционно предложение: „Третиране на неопасни строителни отпадъци на строителна площадка в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

документация за Уведомление за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.2.649 и площ 81.993 дка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

документация за Уведомление за „План за интегрирано развитие на община Белица 2021-2027 г.“