Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.12.39, местност Проефски чифлик - Ш.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри „Смф1“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „БУЛСЪН ГРУП" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.17.105, местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ВИ БИ ЕФ ПРО“ ООД

Инвестиционно предложение: „Отглеждане на брашнен червей, изсушаване на брашнения червей и производство на брашно в УПИ І, кв. 25 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.70.14, местност Под маждата и имоти с идентификатори 57159.58.17 и 57159.58.18, местност Над маждата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. А.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник за пъстърва в поземлени имот с идентификатор 17405.67.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на довеждащ водопровод, напорен резервоар и вътрешна водопроводна мрежа на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград