Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Бетон“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 65334.202.54 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИНТЕРНЕТ САЛЮШЪНС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.90.4, местност Агова круша по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БИЛД СИТИ 2017“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.24.42, местност Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Симитли

документация за: „Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на общините Симитли, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Якоруда

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в УПИ ХVІ, кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. Е. А. и В. С. В.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66460.165.3 в местността Анището по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел промяна предназначението му от „нива“ за „складова база за промишлени стоки и фотоволтаична централа за собствени нужди“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: А. Б. и Л. З.

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – изменение на ПРЗ) в обхват от УПИ ІІ - УПИ ХV, местност Лазарица (имот с идентификатор 20585.31.10) от землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград с отреждане за „възобновяеми енергийни източници“