Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: В. С.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за производство на пчелни продукти в част (в размер на 1036 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 49686.14.21 в местността Дупката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 15 м“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „КРУМТЕХ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на автокозметика, перилни и почистващи препарати в сграда с идентификатор 04279.618.137.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.137 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "БУЛСЪН ГРУП" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.17.105, местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ВЕДЖИ ФРУТ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57 по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград - изграждане на десет броя жилищни сгради“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „АН СОЛАР“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.14.18, 04399.14.22, 04399.14.24, 04399.14.25, 04399.14.27, 04399.14.33, 04399.14.35, 04399.16.24, 04399.16.58, 04399.14.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград за „Фотоволтаична централа“ и проект на ПУП - ПЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.16.77, 04399.16.69, 04399.16.41, 04399.16.83, 04399.16.64, 04399.17.35, 04399.17.36 и 04399.16.76 по одобрените кадастрална регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград за „Фотоволтаична централа“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Разлог

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 61813.605.13, местност Ситневи блата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“