Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 15 броя вилни сгради в поземлени имот с идентификатор 00134.506.156, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: С. Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40 м в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел напояване на ягодови насаждения в имота“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица и предприятие за добив и преработка на месо в поземлени имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев , област Благоевград”

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител:„Х СОЛАР ПАРК“ ЕООД

документация за Уведомление за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна предназначението на следните поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 в местността Келя и поземлени имоти с идентификатори 77058.23.106 и 77058.23.27 в местността Турченето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград; поземлени имоти с идентификатори 65108.30.47 и 65108.30.53 в местността Св. Димитър и поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 в местността Петрел. Ливади/Беш П. по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград; поземлени имоти с идентификатори 56109.22.42 и 56109.23.43 в местността Истиково по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград, за изграждане и експлоатиране на енергийни обекти на техническата инфраструктура – инсталиране на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и подстанция“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „СОЛАР 21МВ“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.3, 14492.18.4, 14492.18.5, 14492.18.49 и 14492.18.50 в един общ поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с начин на трайно ползване „нива“ в „за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 1 MW при спазване параметри на застрояване на устройствена зона „Смесена многофункционална зона“ и Подробен устройствен план - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

документация за Уведомление за „Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Банско за част от землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с обхват поземлен имот с идентификатор 02676.4.85, местност Керанджийница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ски писта „Кулиното II” и ски лифт „Кулиното“ в ски зона „Кулиното“ в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“