Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. М.., Р. В., К. Щ., Б. С.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на извън селищен парк за отдих, спорт и развлечения в поземлени имоти с идентификатори 21498.318.5 и 21498.318.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в част от имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ГОРТЕКСТИЛ“ ЕООД

документация за: Проект на План за регулация (обединяване на УПИ ХІІІ-1437, УПИ ХІV-1437, УПИ ХV-1437, УПИ ХVІ-1437, УПИ ХVІІ-1437, УПИ ХVІІІ-1437, УПИ ХІХ-1437, УПИ ХХ-1437 и УПИ ХХІ-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли) и застрояване (План за регулация и застрояване) с отреждане за „Производствена и складова дейност и за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа“ в проектен УПИ ХХІІ-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 49360.71.1 и 49360.69.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил и изграждане на автоматизирана система за защита от градушки, слани, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на площ от 100 дка в поземлен имот с идентификатор 23323.27.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгодан, община Кочериново, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ДАВИРО“ ЕООД

документация за Уведомление за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57176.30.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и „Браво 60“ ЕООД

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "Георги Желязков - къща за гости – Бялата къща" ЕООД

инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1, изградено в УПИ VІІІ-206, кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“