Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.158.77, местност Средния път-Ш.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Разлог

документация за: Проект на План за интегрирано развитие на община Разлог за периода 2021 - 2027 година

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: В. М.

документация за: Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.368.10, местност Джоов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел промяна предназначението от „друг вид земеделска земя“ за „склад за промишлени стоки и фотоволтаична централа

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „НАЙ-2017“ ЕООД и Н. Ч.

документация за: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 25 за имот с пл. № 303 и УПИ VІІІ-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с възложители Община Благоевград

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Соларикс“ ООД

документация за: „Проект на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.5.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна с цел отреждането му за „Производство на електрическа енергия - фотоволтаична електроцентрала до 5 MW, трафопост, КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения, паркинг за камиони и обслужващи сгради – бензиностанция-газстанция, зареждане на електромобили, халета за търговска дейност, офиси, дейта център“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.11.82, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „СТАНКОВ СОЛАР“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.427.15, местност Ливадище по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел отреждането му „за фотоволтаична електроцентрала“