Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ДЖИ ПИ ДИСТИЛЪРС“ ООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 47370.11.165, местност Юручка нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „БЕАТРИЧЕ КОМФОРТ“ ЕООД

документация за: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните части: Проект на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57176.75.4, местност Капината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с цел отреждането му „за „Производствено-складови дейности – фотоволтаична електроцентрала“ и Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 57176.75.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Разлог

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлени имоти с идентификатори 61813.781.112, 61813.781.113 и 61813.542.4, местност Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилен отдих „Ов“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ПЕТКАНИН“ ЕООД

документация за: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.1.34, местност Олъга по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с цел промяна на предназначението от „Нива“ за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Й. У.

документация за: „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68792.707.1, местност „Савева махала“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград с цел образуване на 3 (три) нови имота с идентификатори 68792.707.10, с предназначение „за жилищно строителство“, 68792.707.9, с предназначение „за фотоволтаична централа и трафопост“ и 68792.707.11, с предназначение „път за собствени нужди“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЯРОПАВ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.118.144, местност Грамадето, местност Момин гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЮНИ КОН“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ветроенергиен парк „Ореляк 1“ в поземлени имоти с идентификатори 21680.22.1047, 21680.22.1048, 21680.22.1046, 21680.22.1045, 21680.22.1044, 21680.22.1043, 21680.22.1042, 21680.22.1039, 21680.22.1036, 21680.22.1035, 21680.22.1034 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград и поземлени имоти с идентификатори 44416.15.83 и 44416.15.82 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“