Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. Т.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20540.601.14, местност Вировете по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на зона за животни – част от инвестиционен проект „Спортна, културна и развлекателна туристическа атракция – парк Разлог“ в поземлен имот с идентификатор 61813.763.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 00134.32.167, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри – Жм1“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "АГРОИНВЕСТ-97" ООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - ТК-1, изградено в поземлен имот с идентификатор 49312.20.22 в местността "Средно поле" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Разлог

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 61813.137.172, местност Голек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. Д.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 65334.4.20 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението на имота за „Производство на електрическа енергия - фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Д. Р.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 и 57176.42.7, местност Ранковец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“