Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „А И С ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-912, кв.71 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "АСА-СА“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ XXVI – 1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ПА СОЛАР“ ЕООД, Н. А., К. А., А. А. и Г. А.

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа УПИ ІІІ-393, ІV-393, VІІІ-392 и ІХ-430, кв. 33 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. Т.

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в новообразуван УПИ І -481, 482, 483, 486 и 487, кв. 44 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград от обединяването на УПИ І-481, ІІ-482, ІІІ-483, VІ-486 и VІІ-487 в кв. 44 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград”

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И К.К.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 24367.76.6 и 24367.76.225, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от череши в поземлени имоти с идентификатори 67698.126.13, 67698.125.9, 67698.125.11 и 67698.124.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил; изграждане на система за капково напояване на масив с площ 99.74 дка, образуван от поземлени имоти с идентификатори №№67698.75.3, 67698.75.4, 67698.75.5, 67698.75.6, 67698.75.7, 67698.75.8, 67698.75.9, 67698.75.10, 67698.75.11, 67698.75.13, 67698.75.14, 67698.75.15, 67698.75.17, 67698.75.19, 67698.75.20, 67698.75.22, 67698.75.23, 67698.75.24, 67698.75.25, 67698.75.26, 67698.75.27, 67698.75.28, 67698.75.30, 67698.75.34, 67698.75.36, 67698.75.37, 67698.75.40, 67698.75.48, 67698.75.49, 67698.75.50, 67698.75.51 и 67698.75.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил; поставяне на хладилна инсталация с включена и система за премахване на етилен в поземлен имот с идентификатор 67698.75.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "Агроинвест 97" ООД

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец “ТК-1“, изградено в поземлен имот с идентификатор 49312.20.22 в местността Средно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“