Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "ДЖЕМО БИЛДИНГ" ЕООД, И.К.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност Под черквата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.53.21, местност Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда - „Ок1“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04217.1.18, местност Добро поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на допусната явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона - „Ок“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г. Б.

документация за инвестиционно предложение: „Израждане на ферма за отглеждане на животни и склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 61813.630.27, местност Гарата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Разлог

документация за Уведомление за Програма за намаляване на нивата на замърсители и достигане нормите на качество на атмосферния въздух по показатели фини прахови частици 10 µm (ФПЧ10) на територията на община Разлог за периода 2022 - 2027 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за „Проект на План за устойчива за градска мобилност на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Симитли

документация за Уведомление за Проект на „План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптиране към изменението на климата на община Симитли, област Благоевград за периода 2024 – 2030 г.“