Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Ю. Й.

инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 15326.501.390 (УПИ I, кв. 14 по плана на с. Годлево) по одобрени кадастрална карта на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: К. С.

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 04279.59.41 и 04279.59.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ПА СОЛАР“ ЕООД, Н. А., К. А., А. А. и Г. А.

документация за: Проект на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ-393, ІV-393, VІІІ-392 и ІХ-430 в кв. 33 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВиК“ ЕООД - Благоевград

Инвестиционно предложение: „Доставка и въвеждане в експлоатация на хидравлична турбина на вход напорен резервоар Банско в поземлен имот с идентификатора 02676.19.149, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:М.М, К.Щ, Б.С и Р. В.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на извън селищен парк за отдих, спорт и развлечения в поземлен имоти с идентификатори 21498.318.5 и 21498.318.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Георесурс“ ЕООД

документация за: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 66460.17.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на козеферма с капацитет 1080 броя животни в поземлени имот с идентификатор 77058.12.151 по одобрени кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово и селскостопанска сграда за отглеждане дребни живот (300 бр.) и торова лагуна в поземлен имот с идентификатор 77058.5.285 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“