Съдържание

Посетители

В момента има 365  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.60.8, местност Под междата п одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЮНИ КОН“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ветроенергиен парк „Ореляк 1“ в поземлени имоти с идентификатори 21680.22.1047, 21680.22.1048, 21680.22.1046, 21680.22.1045, 21680.22.1044, 21680.22.1043, 21680.22.1042, 21680.22.1039, 21680.22.1036, 21680.22.1035, 21680.22.1034 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград и поземлени имоти с идентификатори 44416.15.83 и 44416.15.82 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДГ СТРОЙ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производство на бетонови смеси на съществуваща работна площадка в поземлен имот с идентификатор 49686.24.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ИНСТРУМЕНТ“ ЕООД

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II (имот с идентификатор 56126.601.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) и УПИ IX (имот с идентификатор 56126.601.176 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград), кв. 312 по регулационен план на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МЕТАЛ-КО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на развлекателно-атракционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 35688.44.13, местност Тумбите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ИН ТРЕЙД“ ООД и К. К.

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-2668, кв. 6 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград отреден за ”Цех за бутилиране на олио”, за образуване на 2 броя нови УПИ. УПИ VII-134 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.134 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности” и нов УПИ VІІ-133 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.133 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: М. Б.

документация за: „Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ): Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ІV192 в кв. 1 по плана на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград като се променя отреждането по действащия план от „Жилищно строителство“ - зона Жм за „Производствено - складови дейности - Производство на ел.енергия от фотоволтаични модули“ в зона „Пп““