Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "ИГМ-ТРЕЙД" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в УПИ 142.27, имот с идентификатор 56126.142.27, местност Караач по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич (КККР), чрез присъединяване на имоти с идентификатори 56126.142.5, 56126.142.6, 56126.142.7, 56126.142.9, 56126.142.13, 56126.142.19, 56126.142.25 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. М.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 57176.209.5, местност Нишан таши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ПИРИН МРАМОР" АД

Инвестиционно предложение: „Експлоатация на находище „Лиляново“, участък „Тремощица“, разположено в землището на с. Вирен, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: К. К.

документация за: „Проект на Изработване на ПУП за изменение ПРЗ: ПУП-ПР за образуване на нов УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с площ от 1200 кв. м и промяна на отреждането от „Жилищно строителство“ в „За жилищно застрояване и ФЕЦ“ и ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с отреждане за „Жилищно строителство и ФЕЦ“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ПЕТКАНИН“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.1.34, местност Олъга по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с цел промяна на предназначението от „Нива“ за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: К. Т.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ X, кв. 73 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението на имота от устройствена зона „Жм“ - „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Пп“ - предимно производствена и конкретно предназначение „за фотоволтаична централа до 60 kW“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ГБС ОГНЯНОВО“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51, местност Горно грамаде по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“