Съдържание

Посетители

В момента има 386  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: М. Т.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен - План за застрояване (ПУР-ПЗ) и Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) - проект на изменение на действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 27/1990 г., Заповед № АБ-182/2007 г., Заповед № АБ-46/2011 г. и Заповед № АБ-112/2021 г. на кмета на община Сандански за УПИ І-481, ІІ-482, ІІІ-483, VІ-486 и VІІ-487 в кв. 44 по действащия план на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: С. Б. и И. Б.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.32.28, местност Сухия бунар-Ш.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за производствено-складови дейности“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: И. З.

документация за: „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.756.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в „за фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. С. и О. Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.106.5, местност Армутлука по одобрените кадастрална карта и кадастралните карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Р. М.

инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 20910.13.17 и 20910.13.18, местност Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Виа Кънстракшън“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане кланица и предприятие за добив и преработка на меса в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“