Съдържание

Посетители

В момента има 650  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ПЕТКАНИН“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.1.34, местност Олъга по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с цел промяна на предназначението от „Нива“ за „Фотоволтаична електроцентрала“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Поземлен имот с идентификатор 18366.1.34, местност Олъга по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград е с площ 10921 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9.
Основната цел на проекта на ПУП-ПРЗ е промяна на предназначението на имота от „Нива“ за „Фотоволтаична електроцентрала“.
След промяна на предназначението на имота ще бъде изградена фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 kW.
С проекта на плана не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на плана и преди одобряването му. Проектът на плана следва да се одобрява от Общински съвет - Гърмен, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 380 м e разположена границата на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), планът подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап внасяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.