Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: К. К.

документация за: „Проект на Изработване на ПУП за изменение ПРЗ: ПУП-ПР за образуване на нов УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с площ от 1200 кв. м и промяна на отреждането от „Жилищно строителство“ в „За жилищно застрояване и ФЕЦ“ и ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с отреждане за „Жилищно строителство и ФЕЦ“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 20.12.2022 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект на Изработване на ПУП за изменение ПРЗ: ПУП-ПР за образуване на нов УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с площ от 1200 кв. м и промяна на отреждането от „Жилищно строителство“ в „За жилищно застрояване и ФЕЦ“ и ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с отреждане за „Жилищно строителство и ФЕЦ“ с възложител К. К.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41495  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.