Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в УПИ 142.27, имот с идентификатор 56126.142.27, местност Караач по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич (КККР), чрез присъединяване на имоти с идентификатори 56126.142.5, 56126.142.6, 56126.142.7, 56126.142.9, 56126.142.13, 56126.142.19, 56126.142.25 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Рейнбоу дивелопмънт“ ООД

документация за: Проект за Подробен устройствен план - изменение на Плана за застрояване с цел разделяне на поземлен имот с идентификатор 02676.150.70 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград на нови имоти с идентификатори 02676.150.111 и 02676.150.112 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждането им „за жилищно строителство с малка височина и 02676.150.113 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждането му за „за техническа инфраструктура“

Прочети още...

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И К. К.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 24367.76.6 и 24367.76.225, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Прочети още...

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И С. Г.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.101.102, местност Айдаровско дере по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Прочети още...

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Петрич

документация за: Проект за Подробен устройствен пан - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69119.67.78, местност Пещерата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград за „фотоволтаична електроцентрала“

Прочети още...

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивиране на клетка № 3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци (РДНИО) на община Петрич в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109, местност Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Ей Пи Пропъртис“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2000 kWp в поземлен имот с идентификатор 22068.32.38, местност Якуната по одобрените кадастрална карта кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”