Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: К. Т.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ X, кв. 73 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението на имота от устройствена зона „Жм“ - „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Пп“ - предимно производствена и конкретно предназначение „за фотоволтаична централа до 60 kW“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената с уведомлението информация и документация УПИ X, кв. 73 по плана на гр. Кресна е с площ 492 м2 и е отреден за „жилищно строителство с височина до 10 м“.
Изработването на ПУП - ПЗ е разрешено със Заповед № 1619/15.11.2022 г. на Кмета на община Кресна.
Основната цел на плана за застрояване е промяна предназначението на имота от устройствена зона „Жм“ - „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Пп“ - Предимно производствена с конкретно предназначение „за фотоволтаична централа до 60 kW“, като новообразуваният урегулиран поземлен имот остава с площ 492 м2 и се определя режим на устройство и застрояване със следните устройствени показатели: конкретно предназначение - Пп; характер на застрояване нискоетажно с височина до 10 м; Кинт. - 2.50; Пзастр. - 80% и Позел. - 20 %.
След промяна предназначението на имота е предвидено в същия да бъде изградена на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 60 kW.
Свързването на панелите с електроразпределителната мрежа ще става посредством въздушен кабел ниско напрежение от фотоволтаична та инсталация до ТП „Изток Кресна“, п/ст Кресна, извод Перун, съгласно приложено Становище №1204818767/09.11.2022 г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.
Достъпът ще се осъществява от съществуваща улици, граничещи с имота.
С проекта на плана не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на плана и преди одобряването му. Проектът на плана следва да се одобрява от Общински съвет - Разлог, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най - близо, на отстояние около 86 м са разположени границите на защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 41/2021 г.), изм. и доп. със заповед № РД - 992/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.) и BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД - 993/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), плана подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” и BG0002003 „Кресна”.