Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Гоце Делчев и Д. П.

документация за Уведомление за Проект за изменение на ОУП на община Гоце Делчев за имот с идентификатор 49432.4.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона – „Смф“ и „Проект за изменение на ОУП на община Гоце Делчев за имот с идентификатор 49432.23.47 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев с цел предвиждане на жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Жм“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Симитли

документация за Уведомление за Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на община Симитли, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ж. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автокъща, магазин за авточасти, автоцентър за гуми, магазин за нехранителни стоки, кафе, мотел и офис в поземлен имот с идентификатор 40539.22.55, местност Кавако по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И „ФУРНИР ТЕХ“ ЕООД

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.60.1, местност Под междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Прочети още...

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ИГМ-ТРЕЙД" ЕООД

инвестиционно предложение за „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в УПИ 142.27, имот с идентификатор 56126.142.27, местност Караач по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич (КККР), чрез присъединяване на имоти с идентификатори 56126.142.5, 56126.142.6, 56126.142.7, 56126.142.9, 56126.142.13, 56126.142.19, 56126.142.25 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: К. М., И. М.

документация за: Проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 69119.27.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. Л., В. Р., А., Н. А. и К. Г.

инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 20 м в поземлен имот с идентификатор 04279.2.31 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област, област Благоевград“