Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

Инвестиционно предложение: „Подмяна на циклонна сушилня в съществуващ цех за пелети, находящ се в поземлени имот с идентификатор с 61813.790.167 (УПИ І, кв. 3 по плана на „Зона за стопанска инициатива - 5-ти километър) по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и оползотворяване на дървесен отпадък (трици, чипс, изрезки) на обекта“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Т. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт към кравеферма, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44639.1.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Любовка, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „КРУМ ГЕРОВ ТМ“ ЕООД

документация за: Проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 17395.39.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел промяна предназначението му от „нива“ в за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: А. Т.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП –ПЗ ) за поземлен имот с идентификатор 43565.90.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя с отреждане за „Производствено-складови дейности“ и Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за трасе на захранващ кабел 20 кV и транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 43565.90.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: К. Б.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: С. Г., Б. Г. и Н. У.

документация за Уведомление за „Проект на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VІ (поземлен имот с идентификатор 56126.602.3981 по КККР на гр. Петрич) и УПИ VІІ (поземлени имоти с идентификатори 56126.602.9951 и 56126.602.9952 по КККР на гр. Петрич), кв. 177А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БЕТОН“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 65334.202.54 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“