Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: К. К.

документация за Уведомление за „Проект на ПУП за изменение ПРЗ: ПУП-ПР за образуване на нов УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с площ от 1200 кв. м и промяна на отреждането от „Жилищно строителство“ в „За жилищно застрояване и ФЕЦ“ и ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново с отреждане за „Жилищно строителство и ФЕЦ“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ВАРНА ТАУЪР“ ООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – изменение на регулацията в обхват на УПИ VІІ (ПИ 02693.313.26) и УПИ VІІІ (ПИ 02693, 313.27), кв. 31, землище на с. Баня, община Разлог и образуване на един брой нов УПИ ХХVІ-313.32 (ПИ 02693.313.32) и План за застрояване в новообразуваното УПИ ХХVІ-313.32 и УПИ VІ (ПИ 02693.313.25) с отреждане „за производствени и складови дейности и за фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. А.

инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник за пъстърва в поземлени имот с идентификатор 17405.67.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "САНДАНСКИ ИНВЕСТ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс с обществено обслужване, хотел, спортни съоръжения, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.301.9525 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Благоевград

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с кадастрални райони с номера 29, 32, 42, 52, 53 и 72 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „СИ ЕЛ ЕС СОЛАР ИНСТАЛЪРС“ ООД

документация за: Проект на ПУП за изменение па ПР и ПЗ, както следва: Изменение на ПР (План за регулация) за обединяване на УПИ VI-979, ХI-979, ХII-979, ХIII-979, XIV-979, XV-979, ХVI-979, XVII-979, XVII-979, XIX-9,79, ХХ-979, XXI-979, XXII-979, кв. 77 по плана на гр. Кочериново в един общ УПИ XXIII-979 с площ от 11 381 м2 и промяна предназначението от (УПИ VI-979) „за хотел“ (УПИ ХI-979, ХII-979, ХIII-979, XIV-979, XV-979, ХVI-979, XVII-979, XVII-979, XIX-9,79, ХХ-979, XXI-979, XXII-979) „за жилищно строителство“ в ново предназначение „За безвредна производствено - складова дейност, ФЕЦ и офиси” - за новообразувания УПИ ХХIII-979, кв. 77 по плана на гр. Кочериново и Изменение на ПЗ (План за застрояване) за новообразувания УПИ ХХIII-979, кв.77 по плана на гр. Кочериново“

Прочети още...

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: В. Т., И. И.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.18.3, местност Зад ридо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“

Прочети още...