Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: И. З.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.756.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в „за фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И „ГД СОЛАР“ ООД

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Прочети още...

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на козеферма с капацитет 1080 броя животни в поземлени имот с идентификатор 77058.12.151 по одобрени кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово и селскостопанска сграда за отглеждане дребни живот (300 бр.) и торова лагуна в поземлен имот с идентификатор 77058.5.285 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: В. Т., И. И.

документация за: Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 669941.4.338 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ФУРНИР ТЕХ“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.60.1, местност Под междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Л. Е, С. Е., В. Е., З. С. И ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлени имоти с идентификатори 61813.781.112, 61813.781.113 и 61813.542.4, местност Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилен отдих „Ов“