Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ДГ СТРОЙ" ООД

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производство на бетонови смеси на съществуваща работна площадка в поземлен имот с идентификатор 49686.24.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Еделвайс бутик хотел“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.26.10, 02676.28.4, 02676.28.8, 02676.26.24, 02676.26.28, 02676.26.30, 02676.26.31, 02676.26.27, 02676.26.40, 02676.26.34, 02676.26.29, 02676.26.110, 02676.26.22, 02676.26.20, 02676. 28.12, 02676.28.3 и изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.28.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: М. Д.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен - План за застрояване (ПУР-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 43150.68.47 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „БД РЕНТ“ ООД

документация за: „Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 29146.3.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ И „Н2 САУТ“ ООД

документация за: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 56126.16.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: И. З.

документация за Уведомление за Проект Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана на застрояване (ПУП – изменение на ПР и ПЗ) на УПИ ХІІ 728, кв. 52 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово с ново предназначение за „жилищно строителство и фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”