Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1034/2018

Изх. №3859(1)/14.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 38532.88.3 в местността „Левадуде“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:И. И. Ч.

Прочети още...

Съобщение №1033/2018

Изх. №3814(1)/14.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в УПИ XLI - 9, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17349.99.31 в местността „Мочура“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „АПОЕЛЕКТРИК“ ЕООД, ЕИК 202097929

Прочети още...

Съобщение №1032/2018

Изх. №3802(1)/14.11.2018 г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за улица с о.т. 19 – о.т. 42, УПИ І, УПИ ХVІ, УПИ ХV, кв. 14 и част от УПИ за „Озеленяване“, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, които попадат в обхвата на имот № 136 и нов Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за новопроектираните УПИ ІІ 136 и УПИ ІІІ 136, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград

Възложител: А. К., А. С

Прочети още...

Съобщение №1031/2018

Изх. №3799(1)/14.11.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) в обхват: поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 и част от поземлен имот с идентификатор 65334.202.69 в местността „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Промишлена зона на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за образуване на нов УПИ I- 202.128, 202.81 с площ 1 529 кв. м с отреждане за „Цех за пластмасови изделия и жилищно строителство“

Възложител:Я. И. Л.

Прочети още...

Съобщение №1030/2018

Изх. №3781(1)/13.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект водопровод за с. Лютово, община Белица, област Благоевград.

Възложител:ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №1029/2018

Изх. №3778(1)/13.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ 003014б, местност „Пръчковец“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130277958

Прочети още...

Съобщение №1028/2018

Изх. №3764(2)/13.11.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Изместване на трасе на въздушна линия 20 kV „Оранжерии - отклонение за ТП „Кулата - 3“ от имот с идентификатор 40539.91.4 и имот с идентификатор 4053.22.69 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:“НИКОС ГАЛАКСИЯ” ЕООД, ЕИК 101639009, “МАРГО ТУРС” ЕООД, ЕИК 1303510911

Прочети още...