Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1031/2018

Изх. №3799(1)/14.11.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) в обхват: поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 и част от поземлен имот с идентификатор 65334.202.69 в местността „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Промишлена зона на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за образуване на нов УПИ I- 202.128, 202.81 с площ 1 529 кв. м с отреждане за „Цех за пластмасови изделия и жилищно строителство“

Възложител:Я. И. Л.

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 3799/01.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
ПУП – ПР в обхват: поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 и част от поземлен имот с идентификатор 65334.202.69 в местността „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Промишлена зона на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за образуване на нов УПИ I- 202.128, 202.81 с площ 1529 кв. м с отреждане за „Цех за пластмасови изделия и жилищно строителство“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 е с площ 344 кв.м и НТП: „ниско застрояване (до 10 м). В същият са изградени две сгради: сграда с идентификатор 65334.202.128.2 - цех за пластмасови изделия; сграда с идентификатор 65334.202.128.1 – жилищна сграда. В цехът за пластмасови изделия се изработват пластмасови бъркалки, лъжички и други подобни изделия.
С Подробния устройствен план – план за регулация (ПР) се предвижда обединяване на поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 и част от поземлен имот с идентификатор 65334.202.69, и образуване на нов УПИ I- 202.128, 202.81 с площ 1529 кв.м и отреждането му за „Цех за пластмасови изделия и жилищно строителство“.
Със Заповед № 38/20.08.2018 г. на кмета на община Сандански е разрешено изработване на „ПУП-ПР в обхват: поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 и част от поземлен имот с идентификатор 65334.202.69 в местността „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Промишлена зона на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за образуване на нов УПИ I- 202.128, 202.69 с площ 1529 кв.м с отреждане за „Цех за пластмасови изделия и жилищно строителство“.
На този етап не са налични данни, че с ПУП – ПР се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за „ПУП – ПР в обхват: поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 и част от поземлен имот с идентификатор 65334.202.69 в местността „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Промишлена зона на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за образуване на нов УПИ I- 202.128, 202.81 с площ 1529 кв. м с отреждане за „Цех за пластмасови изделия и жилищно строителство“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при прилагането на плана не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП – ПР в обхват: поземлен имот с идентификатор 65334.202.128 и част от поземлен имот с идентификатор 65334.202.69 в местността „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Промишлена зона на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за образуване на нов УПИ I- 202.128, 202.81 с площ 1529 кв. м с отреждане за „Цех за пластмасови изделия и жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград