Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №69/2018 г.

Възложител:С. М.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №1007/2018

Изх. №3760(1)/31.10.2018 г.

уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2018 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Катунци, землище на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител:ТП „ДГС – КАТУНЦИ“

Прочети още...

Съобщение №1006/2018

Изх. №3733(1)/31.10.2018 г.

Изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на млекопреработвателно предприятие в имот № 025103, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„КРУМ ГЕРОВ ТМ“ ЕООД, ЕИК 101657783

Прочети още...

Съобщение №1005/2018

Изх. №3727(1)/30.10.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки, офис и магазин в поземлен имот с идентификатор 17349.134.4 в местността „Заемдж.чифлик/мочура“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „ТОДОР ГЕРАЙКОВ“, ЕИК 101015255

Прочети още...

Съобщение №1004/2018

Изх. №3712(1)/30.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на бивши „Училище“ и „Пристройка към училище“, разположени в УПИ I, пл. № 168 в кв. 6 по регулационния и кадастрален план на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград в дом за стари хора“

Възложител:„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, ЕИК 101611650

Прочети още...

Съобщение №1003/2018

Изх. №3711(1)/30.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на административна сграда - „Бекярско общежитие“, „Магазин“ и „Трафопост“, разположени в ПИ 154 в кв. 9 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград в дом за стари хора“

Възложител:„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, ЕИК 101611650

Прочети още...

Съобщение №1002/2018

Изх. №3699(1)/30.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Поставяне на преместваем обект - каравана за съхранение на селскостопански инвентар в имот № 076014, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:Д. Г. Т.

Прочети още...