Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1014/2018

Изх. №3694(1)/06.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изместване на въздушна линия СрН (20 кV) „Сливница“, преминаваща през имот с номер 023016, местност Гарата, землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958

Прочети още...

Съобщение №1013/2018

Изх. №3673(1)/06.11.2018 г.

Уведомление за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план - План застрояване (ПУП – ПЗ) на имот с идентификатор 23652.730.2 в местността Марковска по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „жилищно строителство“;
2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в имот с идентификатор 23652.730.2 в местността Марковска по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Р. С. М.

Прочети още...

Съобщение №1012/2018

Изх. №3750(1)/05.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 43863.698.1 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:В. Л. Х.

Прочети още...

Съобщение №1011/2018

Изх. №3749(1)/05.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.762.340 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:И. К. Г.

Прочети още...

Съобщение №1010/2018

Изх. №3697(1)/05.11.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 02107.8.93, 02107.8.94, 02107.8.658, землище на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград“

Възложител:М. М. В.

Прочети още...

Съобщение №1009/2018

Изх. №3482(3)/05.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Основен ремонт на мост на траен горски път „Дъба – Чакърица - Куртовска река“ ІІІ-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Якоруда в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №1008/2018

Изх. №3438(3)/05.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на склад и магазин в УПИ III, пл. № 20, кв.26 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„КЪРЖЕВ-2013“ ЕООД, ЕИК 202779980

Прочети още...