Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1032/2018

Изх. №3802(1)/14.11.2018 г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за улица с о.т. 19 – о.т. 42, УПИ І, УПИ ХVІ, УПИ ХV, кв. 14 и част от УПИ за „Озеленяване“, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, които попадат в обхвата на имот № 136 и нов Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за новопроектираните УПИ ІІ 136 и УПИ ІІІ 136, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград

Възложител: А. К., А. С

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3802/01.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за улица с о.т. 19 – о.т. 42, УПИ І, УПИ ХVІ, УПИ ХV, кв. 14 и част от УПИ за „Озеленяване“, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, които попадат в обхвата на имот № 136 и нов Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за новопроектираните УПИ ІІ 136 и УПИ ІІІ 136, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно застроително-регулационния план на с. Чучулигово, имот № 136 попада в терен предвиден за озеленяване, улица в квартал 13 и „придаваеми места“ към УПИ-та в квартал 14.
Основната цел на ПУП - ПР е от имот пл. № 136, който е с площ 3185 кв. м да се обособят два броя самостоятелни урегулирани имоти: УПИ ІІ 136 за „Жилищно строителство“ с площ 1479 кв. м; УПИ ІІІ 136 за „Дестилация на лавандула“ с площ 1479 кв. м; улица с ширина 3,5 м, с площ от имот № 136 – 228 кв. м в източната му страна, осигуряваща достъп до УПИ-та в квартал 14.
Основната цел на ПУП - ПЗ е в новообразуваното УПИ ІІ 136 да се изгради жилищна сграда с височина до 10 м., П застр. 60%, П озел. 40%. В новообразуваното УПИ ІІІ 136 се предвижда да се изгради навес и постави мобилна инсталация за добиване на етерично масло от лавандула, П застр. 80%, П озел. 20%.
До имоти има изградени водопровод и ел.провод. Достъпът се осъществява от уличната мрежа на населеното място.
В с. Чучулигово яма изградена канализационна мрежа, предвид което битовите отпадъчни води от жилищната сграда ще бъдат включени в предвидена за изграждане в УПИ ІІ136 изгребна яма. При преработката на лавандула не се предвижда да се образуват производствени отпадъчни води.
Процеса на производство на етерично масло ще включва:
- пълнене на дестилационния контейнер – запълването със суровината ще се осъществява направо на полето посредством специализирана техника – комбайн;
- обработване на суровината с пара в дестилационно оборудване, с което се извлича етерично масло. Парата ще се осигурява чрез мобилен котел с мощност 800 кг/час пара, включващ водоподготвителна инсталация, кондензоотделяща инсталация и горивна уредба;
- разделяне на етеричното масло от дестилационните води във флорентински съд;
- охлаждане - за втечняване на дестилата са предвидени два броя охладителни съдове.
Отработената вода след дестилация ще се събира в предвиден за целта съд.
Мобилната инсталация е предвидена да работи с напълно автономно захранване с ел.енергия, оборотна вода за охлаждане, механизирано пълнене и освобождаване на суровината. Предвижда се инсталацията да работи на мястото на отглеждане на лавандулата, както и на място - УПИ ІІІ 136 в кв. 13.
Мобилната инсталация ще бъде с производителност до 21 000 кг лавандулова суровина сезонно и ще работи 20 – 25 дни годишно.
На този етап не са налични данни, че с Проекта за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) за улица с о.т. 19 – о.т. 42, УПИ І, УПИ ХVІ, УПИ ХV, кв. 14 и част от УПИ за „Озеленяване“, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, които попадат в обхвата на имот № 136 и нов Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за новопроектираните УПИ ІІ 136 и УПИ ІІІ 136, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за горецитираният Проекта за изменение на ПУП - ПР не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В непосредствена близост са разположени защитени зони BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.) и BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002098 “Рупите” и BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за улица с о.т. 19 – о.т. 42, УПИ І, УПИ ХVІ, УПИ ХV, кв. 14 и част от УПИ за „Озеленяване“, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, които попадат в обхвата на имот № 136 и нов Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за новопроектираните УПИ ІІ 136 и УПИ ІІІ 136, кв. 13 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград