Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1030/2018

Изх. №3781(1)/13.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект водопровод за с. Лютово, община Белица, област Благоевград.

Възложител:ОБЩИНА БЕЛИЦА

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3781/30.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
ПУП - ПП за обект водопровод за с. Лютово, община Белица, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С проекта на ПУП - ПП се определя трасе за водопровод за с. Лютово, община Белица с приблизителна дължина 3900 м въз основа на геодезическо заснемане.
Трасето на водопровода попада в две землища както следва: в землище на с. Бабяк 1226 м и землище на с. Лютово 2430 м, като последните 120 м са в урбанизираната територия на с. Лютово. Линията на сервитута е определена на разстояние по 1 м от двете страни на новопроектирания водопровод.
Трасето на водопровода преминава през имоти, както следва: в землище на с. Бабяк - 02107.9.629 с начин на трайно ползване „територии за нуждите на горското стопанство“; 02107.9.251 с начин на трайно ползване „естествени ливади“; 02107.9.31 с начин на трайно ползване „полски пътища“; в землище на с. Лютово - 44762.1.7, 44762.1.6, 44762.1.5 с начин на трайно ползване „залесени горски територии“; 44762.1.16, 44762.1.15, 44762.1.14, 44762.1.18 с начин на трайно ползване „полски пътища“; 44762.1.94 с начин на трайно ползване „нива“.
На този етап не са налични данни, че с проекта на ПУП - ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Предвид гореизложеното за проекта Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект водопровод за с. Лютово, община Белица, област Благоевград не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Трасето, предмет на ПУП - ПП не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на отстояние 7-9 км) са разположени границите на защитени зони BG0001030 “Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.) и BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект водопровод за с. Лютово, община Белица, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград