Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1054/2018

Изх. №3874(1)/16.11.2018 г.

Уведомление за изработване  на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Възложител: „ЕВИ - 89“ ЕООД, ЕИК 201733502

Прочети още...

Съобщение №1053/2018

Изх. №3860(1)/16.11.2018 г.

Уведомление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград.

Възложител: „КАР ФЛЕШ“ ЕООД, ЕИК 101772568

Прочети още...

Съобщение №1052/2018

Изх. №3857(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Закупуване на четиристранна дървообработваща машина за нуждите на съществуващ склад за дървен материал в поземлен имот с идентификатор 61813.750.66 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по мярка 8.6 на Местна инициативна група – гр. Разлог“

Възложител: „МИХАИЛ“ ЕООД, ЕИК 101762715

Прочети още...

Съобщение №1051/2018

Изх. №3852(1)/16.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.13.19 в местността „Проефски чифлик - Ш.21“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя от „нива“ за „складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“

Възложител: М. А. В. , Х. Б. В.

Прочети още...

Съобщение №1050/2018

Изх. №3840(2)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №1049/2018

Изх. №3829(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на спортен лагер за развлечение и отдих в имот № 000395, местност „Цървилото“, землище на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „ИВМ-81“ ЕООД, ЕИК 205347373

Прочети още...

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:„ИСА ЕВРО КОМЕРС“ АД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.600.273 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“