Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1061/2018

Изх. №3909(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Л. А. В.

Прочети още...

Съобщение №1060/2018

Изх. №3902(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на център за дентална медицина в УПИ Х-1809, кв. 13 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград във връзка с кандидатстване по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.“

Възложител:АИППДП „ДЕНТАЛ - МЕДИКАЛ - Д-Р АЛИ ДОСПАТЛИ“ ЕООД ЕИК 202070138

Прочети още...

Съобщение №1058/2018

Изх. №3897(2)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване – фитнес зала в поземлен имот с идентификатор 02676.501.9028 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ I-3071, кв. 307 по плана на гр. Банско)“

Възложител:К. Г. О.

Прочети още...

Съобщение №1059/2018

Изх. №3900(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на дом за стари хора в УПИ V - 360, УПИ IX - 357 и УПИ VIII - 356, кв. 22 по дворищно регулационния план на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Възложител:В. С. Г., Й. С. Г.

Прочети още...

Съобщение №1057/2018

Изх. №3895(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Благоустрояване на улици - гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №1056/2018

Изх. №3884(2)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 612813.750.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ I, кв.73 по плана на гр. Разлог)“

Възложител:„ВЕЛЕВИ 11“ ЕИК 201497799

Прочети още...

Съобщение №1055/2018

Изх. №3876(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Смяна на дейността от шивашка в работилница за щамповане на дрехи на приземен етаж в сграда с идентификатор 27231.21.14.1, разположена с поземлен имот с идентификатор 27231.21.14 в местността „Ушите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ПРОДАКТИКА“ ООД, ЕИК 204410657

Прочети още...