Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1029/2018

Изх. №3778(1)/13.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ 003014б, местност „Пръчковец“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130277958

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3778/ 30.10.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ 003014б, местност „Пръчковец“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение за захранване на жилищна сграда в УПИ 003014б, местност „Пръчковец“, землище на с. Поленица, община Сандански. Външното ел. захранване представлява удължаване на съществуващ въздушен извод НН от съществуващ стълб №6, клон „А“ от ТП „Поленица-1“ до захранващия имот. Ще бъдат монтирани 4 броя стълба НН и монтаж на въздушна кабелна линия с дължина 105 м. Трасето на новия въздушен участък ще премине през имоти с № 501187 и 000134 (общинска публична собственост) изцяло в регулацията на населеното място.
Настоящото инвестиционно предложение не би могло да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда тъй като: трасето на предвиденото за изграждане въздушно електрозахранване е с малка дължина; инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия на населеното място; предвидените строително - монтажни дейности, не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което същото не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ 003014б, местност „Пръчковец“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград