Съдържание

Посетители

В момента има 321  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1068/2018

Изх. №3925(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение за “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.89.1.1, разположен в сграда с идентификатор 04279.613.89.1 в имот 04279.613.89 по кадастралната карта на гр. Благоевград (УПИ XIV-1977, кв. 49 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград), област Благоевград от гинекологичен кабинет в кабинет за здравни нужди по извънболнична първична и специализирана медицинска помощ и дентална медицина“

Възложител: Я. И. Т., Б. В. Т.

Прочети още...

Съобщение №1067/2018

Изх. №3914(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда със стоматологични кабинети и офиси в УПИ II-1606, кв. 220 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград (имот с идентификатор 04279.613.284 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: И. А. К..

Прочети още...

Съобщение №1066/2018

Изх. №3898(1)/19.11.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 00014.41.676 по КК и КР на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА А. М. М.

Прочети още...

Съобщение №1065/2018

Изх. №3850(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Монтаж на нови антени и оборудване към Приемо - предавателна станция за глас и/или данни № SO 1622 с честотен обхват 900 - 1800 MHz на „БТК“ ЕАД в имот с идентификатор 03504.1.117 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:„БТК“ ЕАД, ЕИК 831642181

Прочети още...

Съобщение №1064/2018

Изх. №3849(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Монтаж на нови антени и оборудване към Приемо - предавателна станция за глас и/или данни № SO 1702 с честотен обхват 900 - 2100 MHz на „БТК“ ЕАД в имот № 000247, землище на с. Брежани, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:„БТК“ ЕАД, ЕИК 831642181

Прочети още...

Съобщение №1063/2018

Изх. №3313(5)/19.11.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 004024, местност „Бачийщето“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител:С. В. В.

Прочети още...

Съобщение №1062/2018

Изх. №3947(1)/16.11.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” - отдели, подотдели 3 „з“, 3, „л“, 4 „з“, 4 „м“ и 4 „н“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ“

Прочети още...