Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1027/2018

Изх. №3422(7)/13.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Корекция на централното дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето – с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1026/2018

Изх. №3422(7)/13.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Корекция на централното дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето – с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1025/2018

Изх. №3304(4)/13.11.2018 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.124.13 в местността Старата гара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „Производствено-складови дейности“

Възложител:„САНДАНСКИ ПЛОД“ ЕООД ЕИК 101766070

Прочети още...

Съобщение №1024/2018

Изх. №3828(1)/12.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка за дегустационна и спомагателни помещения към винарна и плътна ограда по имотни граници на УПИ XIV, пл. № 300, кв. 15 по регулационния план на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ - КЛУБ ЗА ВИНОПРОИЗВОДСТВО“ ООД ЕИК 203015205

Прочети още...

Съобщение №1023/2018

Изх. №3786(1)/12.11.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имоти с №352018 и №352023, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“.

Възложител: К. З. А.

Прочети още...

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:„КОТТОН ХИЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на ТИР-паркинг, автомивка, административно-битова част, сондажен кладенец и ЛПСОВ 8–12 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №1022/2018

Изх. №3792(1)/08.11.2018 г.

инвестиционно предложение за „Изменение на инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждания по биологичен способ от медицински вид - културна шипка в имоти с идентификатори 03504.312.518, 03504.312.535 и 03504.312.597 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“

Възложител:„РEНЕЛ-ГРУП“ ООД ЕИК 201529364

Прочети още...