Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

74-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на река Бяла река” в землището на гр. Разлог, общ. Разлог, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

местоположение: землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (река Бяла река)

тук може да изтеглите пълния текст на решението

73-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 73 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изземване на наносни отложения в обем до 10000 куб.м./год. от воден обект река Струма, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания, популации и/или видове, предмет на опазване в защитени зони “Кресна - Илинденци” с код BG0000366 и “Кресна” с код BG 0002003

Местоположение: местност “Ормана”, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

72-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 72 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имоти с №033013 и №035006, землище на с. Илинденци  за фотоволтаична електроцентрала което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна - Илинденци” с код BG 0000366

местоположение: имоти с №033013 и №035006, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

71-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 71 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имот с №000250, землище на с. Илинденци за фотоволтаична електроцентрала което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна - Илинденци” с код BG 0000366

Местоположение: имот № 000250, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

70-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 70 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Река Места” с код BG 0001021

местоположение: поземлен имот №015249 в местността “Горната поляна”, землище на село Кремен, ЕКАТТЕ 39614, община Банско, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Река Места” с код BG0001021, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

69-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 69 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Река Места” с код BG 0001021

местоположение: поземлен имот №015228 в местността “Горната поляна”, землище на село Кремен, ЕКАТТЕ 39614, община Банско, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Река Места” с код BG0001021, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

67-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 67 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Река Места” с код BG 0001021

местоположение: поземлен имот №015229 в местността “Горната поляна”, землище на село Кремен, ЕКАТТЕ 39614, община Банско, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Река Места” с код BG0001021, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

тук може да изтеглите пълния текст на решението