Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

68-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 68 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Река Места” с код BG 0001021

местоположение: поземлен имот №015248 в местността “Горната поляна”, землище на село Кремен, ЕКАТТЕ 39614, община Банско, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Река Места” с код BG0001021, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

66-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 66 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам Лесоустройствена програма на частни горски имоти с кадастрални номера 000239, 000275 и 000299 в землището на с. Долна Рибница с ЕКАТТЕ 22246, община Петрич, област Благоевград, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитанията и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Огражден - Малешево” с идентификационен код BG 0000242

местоположение: имоти с №, № 000239, 000275 и 000299 в землището на село Долна Рибница с ЕКАТТЕ 22246, община Петрич, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Огражден - Малешево” с код BG 0000242

тук може да изтеглите пълния текст на решението

65-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”с код BG 0001028

местоположение имот № 001017, местност “Папаз чаир”,  землище на с. Добротино,  община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

64-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Рупите” с код BG 0002098

местоположение: имот № 100031, местност “Германско летище 1”, землище на с. Кърналово, ;община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

63-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Асанишка с водовземане на кота 1505 м и водоползване на кота 1300 м, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш”

местоположение: имоти с №,№ 500049, 500055, 500047, 500053, 500050, 500044, 500043, 000989, 500057, 500058, 500064, 500060, 500068 в землището на село Пирин с ЕКАТТЕ 56410, община Сандански, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

тук може да изтеглите пълния текст на решението

62-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Канина 1” и МВЕЦ “Канина 2” на река Канина, ляв приток на река Места върху защитени зони “Родопи Западни” с код BG 0001030 и “Места” с код BG 0002076, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони “Родопи Западни” и “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

61-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на жилищна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Мелнишки пирамиди”с код BG 0002072

местоположение имот № 000095, местност “Роженски поток”,землище на с. Рожен, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Мелнишки пирамиди”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението