Съдържание

Посетители

В момента има 592  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

60-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Предимир, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Рила” с код BG0000495

Местоположение: землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

59-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитени зони “Рупите” с код BG 0002098 и “Рупите - Струмешница” с код BG 0001023, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот  №003018, местност “Барата”, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, защитени зони “Рупите” с код BG 0002098 и “Рупите - Струмешница” с код BG 0001023

тук може да изтеглите пълния текст на решението

58-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на жилищна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”с код BG 0002076

местоположение: ? идеална част от имот № 023002, респективно имот № 023050, местност “Манастирището”,землище на с. Гърмен,община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

57-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам лесоустройствена програма на частен горски имот с кадастраен номер 000297, в която се предвижда извеждане на санитарна сеч, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Огражден Малашево” с код BG 0000224

местоположение имот № 000297, м."Срънчоко", землище село Чуричени, общин Петрич, област Благоевград
 

тук може да изтеглите пълния текст на решението

56-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

местоположение имот № 135007, местността “Пушовец”, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона “Кресна – Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

55-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

местоположение: имот № 135008, местността “Пушовец”, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона “Кресна – Илинденци”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

54-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на складови и административни сгради”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места” с код BG 0002076

местоположение: землище на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона “Места” с код BG 0002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението