Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

46-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 46 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Построяване на цех за обработка на камък (гнайс)”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни” с код BG 0001030

местоположение: землище на село Долен с ЕКАТТЕ 21868, община Сатовча, област Благоевград; защитена зона “Родопи - Западни” с код BG 0001030, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБП), за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони  приет с Решение №661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г.)

тук може да изтеглите пълния текст на решението

45-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 45 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Строителство на четири вилни сгради”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

местоположение: землище на село Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБП), за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.)

тук може да изтеглите пълния текст на решението

44-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилн сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитените зони "Среден Пирин - Алиботуш" с код BG 0001028
местоположение имот с номер 027161, землище с.Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград

 

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

43-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Филипово” на река Места, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитените зони “Река Места” с код BG 0001021 и “Места” с код BG 0002076

местоположение: водохващане на р. Места на кота 635м, сграда на МВЕЦ на кота 623м, землище на с. Филипово и с. Кремен, община Банско, област Благоевград, защитени зони “Река Места” и “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

42-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на река Усоето, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Рила” и код BG0000495

местоположение: Река Усоето, ляв приток на р. Изток, поречие Места, землище на с. Горно Драглище и с. Добърско, община Разлог

тук може да изтеглите пълния текст на решението

41-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на поземлен имот за фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Рупите” с код BG 0002098, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: поземлен имот 008009, в местността “Ормана”, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Рупите” с код BG 0002098

тук може да изтеглите пълния текст на решението

40-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 40 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш”

местоположение имот с номер 027120 в землището на село Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

тук може да изтеглите пълния текст на решението