Съдържание

Посетители

В момента има 416  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №51-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на етерично маслени растения (пирински /мурсалски/чай)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 012052, местност „Ефендица“, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „СТЕФИЕЛИ“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на алуминиева дограма и склад за промишлени нехранителни стоки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти № 037007 и № 037026, местност „Вадата“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“.

Възложител: „ИНТЕРПЛАСТ - ГРУП - 2011“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “ Изграждане на автосервиз, магазин за продажба на авточасти и офис“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №076007, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: Н. Л. Д., xxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за пакетирани хранителни продукти, офис-административна част и търговско помещение“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №094002, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: И. И. П., xxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №46-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за сушене и замразяване на плодове и зеленчуци и покривна фотоволтаична инсталация в имот с номер 058067, местност Бунарджик, землище на с. Хвостяне, община Гърмен област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с номер 058067, находящ се в местността Бунарджик, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Н. А. Д. xxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот с номер 000358, намиращ се в местността Хано в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с номер 000358 в местността Хано, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“.

Възложител: ЕТ „Орхидея – сем. Георгиеви – Велин Георгиев“ с ЕИК 101071179

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с номер 051009 в местността Папаз чаир, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на с. Делчево, поземлен имот с номер 051009; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: И. К. Я.с постоянен адрес: xxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.