Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №14-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот №068051, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за строителство на цех за дървообработка, офиси и склад, вкл. електро и водоснабдяване, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 068051, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 «Места».

Възложител: Д. И. Ш., ххххххххххххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имоти с номера 013017 и 013018, находящи се в местността Зигвели, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ и свързаните с него ПУП – ПЗ, които няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот № 000525, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

Възложител: К. М. С. с xxxxxxxxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 000525, местност „Туричка черква“, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 000525, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

Възложител: Е. П. М.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Разширение към търговски крайпътен комплекс – бензиностанция, газстанция, търговски обект и автомивка в УПИ І-013021, 013023 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с номер 013009 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, ЕИК 121699202

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Преустройство на базова станция на GSM - оператор Теленор № 2139“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 053060, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

Възложител: „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с номер 072001 в местността Чуката, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Симитли, землище на с. Железница, поземлен имот с номер 072001; защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

Възложител: „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с авторемонтна работилница“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.180.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: С. Н. Г.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.