Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №29-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с номер 005079, находящ се в местността Съменски склаи/требе, землище на с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с номер 005079, находящ се в местността Съменски склаи/требе, землище на с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград; защитени зони BG0002078 „Славянка“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: И. И. М. xxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за отреждане на имот № 015047, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за “бензиностанция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №015047, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0002098 «Рупите» и BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: „ЕВРООЙЛ - БГ“ ООД, ЕИК 131129791

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с номера 000501, 000502 и 000503 в местността Ормано, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици..

Местоположение: поземлени имоти с номера 000501, 000502 и 000503 в местността Ормано, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: Т. Л. В.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 17395.177.5, находящ се в местността Текето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.177.5, находящ се в местността Текето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: М. Т. Б. с постоянен адрес:xxxxx чрез Весела Ненчева Ненчева с xxxx – упълномощено лице

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър, търговски и складови помещения, гаражи, офиси и кафе-аперетив в част в размер на 2.500 дка в поземлен имот с номер 019009 с обща площ 4.596 дка в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с номер 019005 в местността Мезарлък по картата на възстановената собственост за землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Р. М. Ю. xxxx, чрез Ибрахим Ибчо Фета

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на плувен басейн с открит бар в поземлен имот с идентификатор 47754.1.54 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, поземлен имот с идентификатор 47754.1.54 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник; защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: „ФУРНИР ПЛАСТ“ ЕООД с ЕИК 101054938

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот № 024022, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил от „нива“ за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 024022, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

Възложител: А. Г. Т., xxxxxxxxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.