Съдържание

Посетители

В момента има 331  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №43-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на временен склад за съхранение на зърно“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 114011, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „БКС“ ЕООД, ЕИК 101005001

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за форматиране - преработка на камък“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №028008, землище на с. Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0000220 „Долна Места“.

Възложител: С. С., Н. С., адрес хххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на шивашки цех, склад, офис и търговска част“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част от имот № 036001, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител:Ф. Т. А., адрес: ххххххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.137.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград:, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: К. Г. К., с адрес: хххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на локално платно към имоти с номера 013021, 013023, 013025, 015047 и 015061 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград с етапни пътни връзки към АМ „Струма“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с номер 013021, 013023, 013025, 015047 и 015061 в местността Голяма нива – Кавако, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №012019, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: „КРИСТИНА ДМ 92“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 015029 с площ 1,076 дка, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

Възложител: В. Д. И., xxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.