Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №36-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение „Засаждане на етерично маслени култури в поземлени имоти с идентификатори 56126.44.53, 56126.44.69, 56126.43.7, 56126.43.25 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 56126.44.53, 56126.44.69, 56126.43.7, 56126.43.25 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: Б. Н. П., адрес xxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “ Изграждане на силажохранилище“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №029005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: Н. И. К. с постоянен адрес xxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с номер 000647 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000647; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: С. А. С. с постоянен адрес xxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за замразяване на плодове и зеленчуци“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №029038, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „ТОДОР БУНЕВ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG151“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 072004, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко»

Възложител: „БУЛСАТКОМ“ ЕАД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (3.650 дка) от поземлен имот с идентификатор 17395.130.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: М. Я. К., xxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на месо в поземлен имот с номер 032013, находящ се в местността Краището по картата на възстановената собственост за землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с номер 032013, находящ се в местността Краището, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Л. Б. С. с xxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.