Съдържание

Посетители

В момента има 365  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1115/2020

Изх. №4023(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разделяне на съществуващ магазин в жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2835 (УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград на три магазина“

възложител: М. С., М. Г., Д. С.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4023/23.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Разделяне на съществуващ магазин в жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2835 (УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград на три магазина“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 17395.501.2835 (УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м) и площ 133 кв. м. В имота е изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 133 кв. м, състояща се от сутерен и три надземни нива - партер, първи етаж и подпокривно пространство.
С настоящето инвестиционно предложение е предвидено разделяне на магазин с площ 115.48 кв. м, разположен на партера на жилищната сграда на три отделни магазина. Новообособените магазини е предвидено да са със следните площи: магазин 1 с площ 19.52 кв. м и вход на северната фасада на сградата; магазин 2 с площ 38.45 кв. м и вход на ъгъла на двете фасади на сградата; магазин 3 с площ 57.51 кв. м и вход на западната фасада на сградата. Разделянето на магазина е предвидено да се осъществи чрез зазиждане на два отвора във вътрешните стени на сградата с тухлена зидария и укрепване на обрушена стоманобетонна плоча в магазин 3 със стоманобетонови профили. Според представената с уведомлението информация не се предвижда промяна по отношение на носещата конструкция на сградата и не се предвижда премахване на съществуващи носещи стени.
С инвестиционното предложение не е заявена необходимост от изграждане на нова или изменение на изградената техническа и пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Разделяне на съществуващ магазин в жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2835 (УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград на три магазина“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./