Съдържание

Посетители

В момента има 402  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1114/2020

Изх. №3999(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой гараж с размери 3.50/6.00 в поземлен имот с идентификатор 04279.624.8 (УПИ VII - 8,14, кв. 64 по плана на ж.к. „Орлова чука“ - Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. К.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3999/21.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на един брой гараж с размери 3.50/6.00 в поземлен имот с идентификатор 04279.624.8 (УПИ VII - 8,14, кв. 64 по плана на ж.к. „Орлова чука“ - Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено върху армирана бетонова площадка след изравняване на терена да бъде изграден гараж с размери 3.50/6.00 с площ 21 кв. м в поземлен имот с идентификатор 04279.624.8 (УПИ VII - 8,14, кв. 64 по плана на ж.к. „Орлова чука“ - Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (КККР на гр. Благоевград). Гаражът се предвижда да бъде изграден на калкан до съществуващ гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.624.8.16 по КККР на гр. Благоевград.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на един брой гараж с размери 3.50/6.00 в поземлен имот с идентификатор 04279.624.8 (УПИ VII - 8,14, кв. 64 по плана на ж.к. „Орлова чука“ - Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./