Съдържание

Посетители

В момента има 1210  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1101/2020

Изх. №2256(17)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда за продажба на авточасти, склад, офис помещения, кафе аперитив, гаражи и автокъща в поземлен имот с идентификатор 05606.17.176 в местността Мантара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: С. К.

Прочети още...

Съобщение №1100/2020

Изх. №3991(1)/29.12.2020 г.

Уведомлениеза инвестиционно предложение “Обновяване на външното пространство на детска градина „Снежанка“ в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1128 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1099/2020

Изх. №3937(1)/23.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно ел. захранване - БМКТП 20/0,4 кV 1х400 к\/А и кабел 20kV за БМКТП 20/0,4 кV за увеличаване на мощност на работилница, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.91.15, местност „Рибарниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ЕЛЕНА ИВАНОВА-68“

Прочети още...

Съобщение №1098/2020

Изх. №3976(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране на нова канална мрежа на територията на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: “ЛИФОЕТ - 2007“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1097/2020

Изх. №3969(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за проектно предложение „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог“ по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за ВОМР с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443, финансирана по „Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020“ чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

възложител: СОПД „МЕСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - РАЗЛОГ“

Прочети още...

Съобщение №1096/2020

Изх. №3964(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на гараж в магазин за цветя и стоки за тъжни помени в сграда с идентификатор 56126.602.1031.26 (УПИ I, кв. 43 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Л. В.

Прочети още...

Съобщение №1095/2020

Изх. №3954(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща игрална зала с идентификатор 56126.602.3554.1.5 в кафе-бар, разположена в сграда с идентификатор 56126.602.3554.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.602.3554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: С. Ф., Ф. А.

Прочети още...